2:36 AM
Tatizo Zito Sana: Usaliti (2)

Asili ya mwanadamu ni tofauti kabisa na kiini Changu; hii ni kwa kuwa asili potovu ya mwanadamu inatokana kabisa na Shetani na asili ya mwanadamu imemilikiwa na kupotoshwa na Shetani. Yaani, mwanadamu anaishi chini ya ushawishi wa uovu na ubaya wake. Mwanadamu hakui katika ulimwengu wa ukweli au mazingira matakatifu, na aidha haishi katika mwanga. Kwa hivyo, haiwezekani ukweli kumilikiwa kiasili katika asili ya kila mtu, na zaidi ya hayo, hawawezi kuzaliwa na kiini cha kumwogopa, kiini cha kumheshimu Mungu. Kinyume na hayo, wana asili inayompinga Mungu, isiyomtii Mungu, na isiyopenda ukweli. Asili hii ndilo tatizo Ninalotaka kuzungumzia—usaliti. Usaliti ni chanzo cha uasi wa kila mtu kwa Mungu. Hili ni tatizo lipatikanalo kwa mwanadamu tu na si Kwangu. Wengine watauliza swali la aina hii: Kwa kuwa wote wanaishi katika ulimwengu wa mwanadamu, ni kwa nini wanadamu wote wana asili inayomsaliti Mungu, lakini Kristo hana? Hili ni swali ambalo lazima lifafanuliwe kwenu waziwazi.

Kuishi kwa mwanadamu kunategemea kupata mwili kwa roho. Kwa maneno mengine, kila mtu anapata maisha ya kibinadamu ya mwili baada ya roho yake kupata mwili. Baada ya mwili wa mtu kuzaliwa, maisha hayo yanaendelea hadi kufikia mipaka ya juu zaidi ya mwili, yaani, wakati wa mwisho ambapo roho inaliacha umbo lake. Mchakato huu unajirudia tena na tena na roho ya mtu ikija na kwenda, ikija na kwenda, hivyo kudumisha maisha ya wanadamu wote. Uhai wa mwili vilevile ni uhai wa roho ya mwanadamu, na roho ya mwanadamu husaidia maisha ya mwili wa mwanadamu. Hiyo ni kusema, uhai wa kila mtu unatoka kwa roho zao; si miili yao ambayo ilikuwa na uhai kwanza. Kwa hivyo, asili ya wanadamu inatoka kwa roho zao; haitoki kwa miili yao. Roho ya kila mtu ndiyo tu inajua jinsi imepitia majaribu, mateso na uovu wa shetani. Mwili wa mwanadamu hauwezi kulifahamu hili. Vivyo hivyo, pasipo kujua mwanadamu anaendelea kuwa mchafu, mwovu na mbaya zaidi na zaidi, ilhali umbali baina Yangu na mwanadamu unaendelea kuongezeka hata zaidi, na siku za mwanadamu zinaendelea kuwa za giza hata zaidi. Roho za wanadamu zote ziko karibu na mikono ya Shetani. Kwa hivyo, ni dhahiri kuwa mwili wa mwanadamu pia umemilikiwa na Shetani. Ingekuwaje miili kama hii na wanadamu kama hawa wasimuasi Mungu na kupatana naye kiasili? Nilimtupa chini Shetani kwa sababu alinisaliti, basi wanadamu wangejinasua vipi kutoka katika matokeo ya hili? Hii ndiyo sababu asili ya mwanadamu ni usaliti. Ninaamini kuwa punde tu mnapoelewa hii mantiki vilevile mnapaswa kuwa na imani katika kiini cha Kristo. Mwili uliovaliwa na Roho wa Mungu ni mwili wa Mungu mwenyewe. Roho wa Mungu ni mkubwa, Yeye ni mwenyezi, mtakatifu, na mwenye haki—na vilevile ndivyo ambavyo mwili Wake ulivyo pia mkubwa, wenye uwezo, mtakatifu, na wenye haki. Mwili kama huo unaweza kufanya tu kile ambacho ni chenye haki na manufaa kwa mwanadamu, kile ambacho ni kitakatifu, chenye utukufu, na uweza, na hakiwezi kukifanya chochote ambacho kinakiuka ukweli au uadilifu na haki, isitoshe hata kile ambacho kinaasi dhidi ya Roho wa Mungu. Roho wa Mungu ni mtakatifu, na hivyo basi mwili Wake hauwezi kuharibiwa na Shetani; mwili Wake una kiini tofauti na ule mwili wa mwanadamu. Kwani ni mwanadamu, wala si Mungu, ambaye anaharibiwa na Shetani, na mwili wa Mungu usingeweza kuharibiwa na Shetani. Kwa hivyo, licha ya ukweli kwamba mwanadamu na Kristo wanakaa mahala pamoja, ni mwanadamu tu ndiye ambaye anatawaliwa, anatumiwa, na kutegwa na Shetani. Kinyume cha hayo, Kristo daima hapenyezwi na uovu wa Shetani, kwa kuwa Shetani hataweza kamwe kupaa hadi mahala pa aliye juu zaidi, na hataweza kumkaribia Mungu. Leo, nyote mnapaswa kuelewa kuwa ni mwanadamu tu, aliyepotoshwa na Shetani, ambaye ananisaliti, na kwamba daima tatizo hili halitakuwa linamhusu Kristo.

Roho zote ambazo zimepotoshwa na Shetani ziko chini ya udhibiti wa miliki ya Shetani. Ni wale tu wanaomwamini Kristo ndio waliotengwa kando, wakiokolewa kutoka katika kambi ya Shetani, na kuletwa katika ufalme wa leo. Watu hawa kamwe hawaishi chini ya ushawishi wa Shetani. Hata hivyo, asili ya mwanadamu bado imekita mizizi katika mwili wa mwanadamu. Hiyo ni kusema kwamba ijapokuwa roho zenu zimeokolewa, asili yenu bado ni ya mwonekano wake wa zamani na uwezekano kuwa mtanisaliti unabakia asilimia mia moja. Ndiyo maana kazi Yangu ni ya kudumu muda mrefu sana, kwa kuwa asili yenu ni isiyotikiswa kabisa. Sasa hivi nyote mnateseka jinsi mnavyoweza katika kutimiza wajibu wenu, lakini ukweli usiopingika ni huu: Kila mmoja wenu ana uwezo wa kunisaliti Mimi na kuirudia miliki ya Shetani, katika kambi yake, na kuyarudia maisha yenu ya zamani. Wakati huo haitawezekana kwenu kuwa hata na chembe ya utu au mwonekano wa binadamu kama mlionao sasa. Katika hali nzito, mtateketezwa, na zaidi mtalaaniwa milele, msipate mwili tena lakini muadhibiwe vikali. Hili ni tatizo lililowekwa mbele yenu. Ninawakumbusha kwa njia hii ili kwamba kwanza, kazi Yangu isiwe ya bure, na pili, nyote muweze kuishi katika siku za mwangaza. Kwa hakika, iwapo kazi Yangu ni bure si suala la umuhimu sana. Muhimu ni nyinyi muweze kuwa na maisha ya furaha na mustakabali mwema. Kazi Yangu ni kazi ya kuziokoa roho za watu. Roho yako ikiingia mikononi mwa Shetani, basi mwili wako hautakuwa na siku tulivu. Kama Ninaulinda mwili wako, basi roho yako kwa hakika itakuwa chini ya ulinzi Wangu. Ikiwa Ninakuchukia kwa kweli, basi mwili wako na roho yako vitaingia mara moja mikononi mwa Shetani. Unaweza kufikiri hali yako itakuwaje wakati huo? Kama siku moja maneno Yangu hatashindwa kuwashawishi, basi Nitawakabidhi nyote kwa Shetani awatese maradufu hadi wakati hasira Yangu imeyeyuka kabisa, ama Nitawaadhibu binafsi nyie binadamu msiokomboleka, kwa kuwa mioyo yenu ya kunisaliti haijawahi kubadilika.

Nyote sasa mnapaswa kujichunguza haraka iwezekanavyo kuona kwamba ni kiasi gani cha tabia zenu bado zinanisaliti Mimi. Ninasubiri kwa hamu jibu lenu. Msinipuuze mbali. Sifanyi mchezo kamwe na watu. Nikisema jambo basi bila shaka Nitalitenda. Natumaini nyinyi nyote mnaweza kuwa watu wa kuyachukulia kwa uzito maneno Yangu na msifikiri kwamba ni maneno ya riwaya za sayansi ya kubuni tu. Ninachokitaka ni matendo thabiti kutoka kwenu, si fikira zenu. Halafu, ni lazima mjibu maswali kama haya kutoka Kwangu: 1. Ikiwa kweli wewe ni mtendaji huduma, basi waweza kunitolea huduma kwa uaminifu, bila vitu vyovyote vizembe au hasi? 2. Ukigundua kuwa Sijawahi kukuthamini, je, bado utaweza kubaki na kunitolea huduma milele? 3. Kama ulitumia juhudi nyingi lakini bado Sikuchangamkii, je, utaweza kuendelea kunifanyia kazi katika uvunguvungu? 4. Ikiwa, baada ya wewe kutumia vitu fulani kwa ajili Yangu, Sijatimiza mahitaji yako madogomadogo, je, utavunjika moyo na kusikitishwa na Mimi au hata kuwa na ghadhabu na kunitusi? 5. Ikiwa daima umekuwa mwaminifu sana Kwangu na kunipenda, lakini unapitia mateso ya maradhi, umaskini wa maisha, na kutelekezwa na marafiki na jamaa au kupitia maafa mengine yoyote maishani, basi, uaminifu na mapenzi yako Kwangu yataendelea kuwepo? 6. Ikiwa hakuna lolote la lile unalofikiria moyoni mwako linalooana na Niliyotenda, basi utaitembeaje njia yako ya siku za usoni? 7. Ikiwa hupokei chochote ulichotarajia kupokea, je, waweza kuendelea kuwa mfuasi Wangu? 8. Kama hujawahi kuelewa kusudi na umuhimu wa kazi Yangu, basi waweza kuwa mtu mtiifu ambaye hatoi hukumu na hitimisho kiholela? 9. Unaweza kuyathamini maneno yote Niliyoyasema na kazi yote Niliyoifanya Nikiwa pamoja na wanadamu? 10. Unaweza kuwa mfuasi Wangu mwaminifu, kuwa radhi kuteseka kwa ajili Yangu hata kama hutapokea kitu chochote? 11. Unaweza kukosa kujali, kupanga, au kutayarisha kwa ajili ya njia yako ya usoni ya kuendelea kuishi kwako kwa ajili Yangu? Maswali haya ni mahitaji Yangu ya mwisho kwenu, na Natumaini nyote mnaweza kunijibu. Ukitimiza kitu kimoja au viwili kutoka kwa haya maswali, basi bado unahitaji kuendelea kutia bidii. Ikiwa huwezi kutimiza hata hitaji moja katika haya, basi wewe kwa kweli ni aina ya watu watakaotupwa kuzimu. Sina haja ya kusema zaidi kwa hao watu. Hii kwa hakika ni kwa sababu si watu ambao wanaweza kulingana nami. Ningewezaje kumweka mtu nyumbani Kwangu ambaye anaweza kunisaliti katika hali yoyote? Na kwa wale wanaoweza kunisaliti bado katika hali yoyote, Nitauchunguza utendaji wao kabla ya kufanya mipango mingine. Hata hivyo, alimradi ni watu wanaoweza kunisaliti Mimi, haijalishi ni katika hali gani, kamwe Sitaweza kusahau na Nitawakumbuka moyoni Mwangu huku Nikisubiri fursa ya kulipiza matendo yao maovu. Mahitaji Niliyoyaleta yote ni masuala ambayo kwayo mnapaswa kujikagua wenyewe. Natumaini nyote mnaweza kuyazingatia kwa uzito na kwamba hamshughuliki na Mimi kiuzembe. Hivi karibuni, Nitayachunguza majibu mliyonipa dhidi ya mahitaji Yangu. Kabla ya wakati huo, Sitahitaji kitu kingine zaidi kutoka kwenu na Sitawapatia onyo zaidi la dhati. Badala yake, Nitatekeleza mamlaka Yangu. Wale ambao wanapaswa kubakizwa watabakizwa, wale ambao wanapaswa kutuzwa watatuzwa, wale wanaopaswa kukabidhiwa kwa Shetani watakabidhiwa kwa Shetani, wale wanaopaswa kupokea adhabu kali watapokea adhabu kali, na wale ambao wanapaswa kuangamia watateketezwa. Kwa njia hiyo, kamwe hakutakuwepo na yeyote wa kunisumbua katika siku Zangu. Je, unayaamini maneno Yangu? Je, unaamini katika adhabu? Je, unaamini kwamba Nitawaadhibu wale waovu wote wanaonidanganya na kunisaliti? Je, ungependa siku hiyo ije mapema au ije baadaye? Je, wewe ni mtu anayeogopa sana adhabu, au mtu ambaye ni heri aniasi hata kama ataipitia adhabu? Siku hiyo ifikapo, unaweza kufikiria ikiwa utakuwa ukiishi katikati ya shangwe na vicheko, au katika kulia na kusaga meno yako? Ni hatima ya aina gani unatarajia utakuwa nayo? Je, umewahi kutafakari kwa uzito ikiwa unaniamini asilimia mia moja au una mashaka nami asilimia mia moja? Je, umewahi kutafakari kwa makini kuhusu matendo na mienendo yako itakuletea matokeo na hatima ya aina gani? Je, kweli unatumaini kuwa maneno Yangu yote yatatimizwa moja baada ya lingine, au una hofu sana kwamba maneno Yangu yatatimizwa moja baada ya lingine? Ikiwa unatumaini kwamba Ning’oe nanga mapema ili Nitimize maneno Yangu, basi unapaswa kuchukuliaje maneno na matendo yako mwenyewe? Ikiwa hutumainii kung’oa nanga Kwangu na hutumainii maneno Yangu yote yatimizwe mara moja, basi ni kwa nini hata unaniamini? Je, kweli unajua ni kwa nini unanifuata? Ikiwa ni kwa ajili ya kupanua mawanda yako tu, basi haina haja uyapitie malalamiko kama hayo. Ikiwa ni ili kwamba ubarikiwe na ukwepe maafa ya siku za usoni, basi ni kwa nini hujali mwenendo wako mwenyewe? Ni kwa nini hujiulizi mwenyewe kama unaweza kuyaridhisha mahitaji Yangu? Ni kwa nini pia hujiulizi mwenyewe kama unastahili kupokea baraka Zangu za siku za usoni?

kutoka katika Neno Laonekana katika Mwili

Chanzo: Kanisa la Mwenyezi Mungu

Views: 37 | Added by: flickrpinquorettfb | Tags: Matamshi ya Kristo | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar